MŞÜ GELİŞİMİNİ SÜRDÜRMEKTE
Muş Alparslan Üniversitesi´nin 2019 yılı kurum içi değerlendirme raporunda, üniversitenin misyon ve stratejik amaçları ile ilgili bir değerlendirmede bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat: “Üniversitemiz, stratejik hedefleri doğrultusunda belirlediği bölgesel kalkınma odaklı misyon ve vizyon anlayışıyla bölgesinin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan öncü bir üniversite olma hedefi doğrultusunda gelişimini sürdürmektedir” dedi.
Tarih: 11.03.2020 04:37:42

Muş Alparslan Üniversitesi´nin 2019 yılı kurum içi değerlendirme raporunda; Muş Alparslan Üniversitesince hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin YÖK tarafından kabul gördüğünü ve üniversitenin "Hayvancılık ve Dijital Dönüşüm" alanlarında pilot üniversite olarak seçildiğini hatırlatan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat:  “YÖK tarafından kabul edilerek hayvancılık alanında pilot üniversite olarak seçilmemizi sağlayan projemizin dört ayağı şu şekilde; a) Hayvan yetiştiricilerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması projesi, b) Yetiştirici örgütü aracılığı ile soğuk zincirde sütün toplanması ve pazarlanması projesi, c) Yetiştirici örgütü aracılığı ile sözleşmeli yem bitkisi üretimi ve pazarlanması projesi, d) Hayvansal üretime dayalı sanayinin teşvik edilmesi projesi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi projemiz kapsamında çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Külliyemiz içerisinde sera alanı planlanıp inşaatına başlanmış, tıbbî ve aromatik bitkiler için 100 parsellik bir alan ayrılmış, Muş´ta daha önce hiç yetiştirilmemiş olan Frenk üzümü, Bektaşi üzümü ve lavanta ekimi yapılmış, ilin endemik bitkileri hakkında proje başlatılmış, kaz ve manda yetiştiriciliği konusunda farkındalık oluşturacak organizasyonlar icra edilmiş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) ile ortak uygulama alanları belirlenerek ekim yapılmış, ildeki üreticilerle iş adamları çeşitli platformlarda bir araya getirilmiş, ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel etkinlikler tertip edilmiştir. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında pilot üniversite seçilen kurumumuzda 592 öğretim elemanı ders alarak sertifikalarına kavuşmuş, 5 bin lisans öğrencimiz bu dersi zorunlu olarak almış, tüm bu uygulamalar Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)´in kendi imkanları ile icra edilmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı akademik takviminde her lisans biriminde pilot dersler ve öğretim elemanları seçilerek dijital dönüşüme uygun dersler verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda tersyüz edilmiş sınıflar, interaktif eğitim modelleri gibi modern eğitim yöntemleri uygulamaya geçirilmiştir. Buna dönük uygulamalı dersler çeşitli hizmetiçi eğitimlerle verilmeye 4/46 devam etmektedir” dedi.

“Üniversitemiz Nitelikli Bir Eğitim Vermeyi Amaçlanmaktadır”

“Üniversitemiz genel kalite politikası gereğince Uluslararası İlişkiler Birimi bünyesinde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde bulunan bazı üniversitelerle eğitim ve öğretim alanında protokoller imzalamıştır” diye belirten Rektör Polat: “Bu protokoller kapsamında üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz ders alma, ders verme faaliyetleri için anlaşmalı üniversitelere gönderilerek veya ilgili üniversitelerden akademik ve idari personel ile öğrenciler kabul edilerek daha nitelikli bir eğitim verilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası Üniversiteler Konseyine Katılım Gösterdik”

Rektör Polat, Muş Alparslan Üniversitesi´nin 2010 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Uluslararası Üniversiteler Konseyine 2019 yılı itibarı ile aktif üye olarak katılım gösterdiğini ve konseyin Doğu Anadolu Bölgesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak 11 kişilik yönetim kuruluna seçildiğini söyledi. Polat: “Bu kapsamda Malazgirt´te ilk yönetim kurulu toplantısı yapılmış, Malazgirt savaşının yerine dair Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen müşterek projenin lansman toplantısının 6 Haziran 2020´de konseyin organizatörlüğünde Malazgirt ilçemizde yapılmasına karar verilmiştir. Üniversitemizce ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar düzenlenerek eğitim ve öğretime katkı sunulmaktadır. Üniversitede bulunan Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYPUAM), Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) aracılığıyla projeler geliştirilmekte, Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi imkânları ile akademik personelin bilimsel araştırmalarına katkı sağlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde çeşitli merkez müdürlükleri kurulmuş ve bu merkezler sayesinde toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücüyle tercih edilen, bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunan bir üniversite oluşturulması hedeflenmiştir” diye belirtti.

“Sosyal Sorumluluk Etkinliklerimize Devam Ediyoruz”

Sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında üniversitede pek çok proje (şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarını ziyaret, köy okullarına yönelik kırtasiye ve giyecek yardımı, down sendromlulara yönelik projeler) yürütülmekte olduğunu belirten Rektör Polat: “İş süreçlerinin belirlenerek yazılı hâle getirilmesi, tüm üniversitede uygulama birliğinin sağlanması ve bu bağlamda kurumsal bir kimlik oluşturulması adına kurum içi hizmet standartlarını belirleme çalışmaları yapılmıştır. Kurum içi hizmetlerde kalitenin artırılması, iş ve işlemlerde kısa sürede maksimum verim alınması, kırtasiye ve bürokrasinin en aza indirilmesi ve hesap verilebilirlik de bu çalışmalar kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca idari personelin daha verimli ve kaliteli hizmet sunabilmesi adına çalışma ortamları iyileştirilmiş ve çeşitli zaman dilimlerinde akademik-idari personele hizmet içi eğitimler verilmiştir. 2015 yılının yaz ayında yapılan yoğun çalışmalar sonrasında 2016 yılından itibaren kullanılmaya başlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile birlikte üniversitemiz tarafından yapılan yazışmalar büyük ölçüde standart hâle getirilmiştir. Birçok devlet kurumundan önce EBYS uygulamasının yanı sıra Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi de aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde belirtilen hususlar çerçevesinde T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından uygulamaya konulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kapsamında Üniversitemiz Rektörlüğüne UETS adres "E-Tebligat Adresi: 35620-40267-04614" olarak tahsis edilmiştir. İvedi olarak gönderilmesi gereken tebligatlar bu sistem üzerinden gönderilmektedir. Diğer taraftan Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), ders programı, ek ders otomasyon sistemi de tüm akademisyenlerimizin hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz tüm süreçlerini kapsayan kalite politikalarını güvence altına almak üzere çeşitli yönergeler, usul ve esaslar belirlenmiş ve işleme alınmıştır. a) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Yeniden Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge ile Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi çıkarılmıştır. b) Bütün akademik ve idari birimlerin görev tanımları ve hizmet standartları web sayfasında ilan edilmiştir. c) Akademik ve idari personelin kurumlararası geçişlerinde muvafakat kriterleri belirlenerek 5/46 sonuçlar şeffaf biçimde tüm üniversite ile paylaşılmaktadır. d) Lojman vb. kamu kaynaklarının dağıtımında adil kriterler belirlenerek tüm müracaat süreçleri şeffaf biçimde web sayfasında paylaşılmaktadır. e) Üniversite rektörü başkanlığında bir Kalite Üst Komisyonu, Alt Komisyonlar ve Birim Kalite Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurulların rutin toplantıları ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesi takip edilmektedir. Bu süreçlerin hızlı biçimde yürütülmesi için de çeşitli iletişim grupları oluşturulmuştur. f) Birim Kalite Kurulları tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve her birimin web sayfasına görev tanımları, organizasyon şemaları, hizmet standartları, öğrenci ve personeli ilgilendiren her türlü haber, duyuru vb. içerikler eklenmiştir. g) Her dönem başında birimlerde Akademik Kurul toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda dile getirilen öneriler veya şikâyetler dikkatle incelenmekte ve bizzat rektörün geri dönüşü ile her birime dile getirdikleri talepler konusunda bilgi verilmektedir. h) Bologna sürecinin akademik birimlerde tamamlanması ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. ı) Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKO) döngüsü kapsamında ilgili yönetmelik, yönerge, usul ve esaslar, öğrenci-personel anketleri, süreçlere ilişkin toplantı tutanakları ve görseller gibi her türlü bilgi ve belge üniversitemiz kalite güvence sistemi altında web sayfasında yayımlanmıştır. Kalite komisyonumuz tarafından birimler ziyaret edilmiş ve gerekli kontroller mahallinde yapılmıştır. Görülen eksikliklerin giderilmesi ve hataların tekrarlanmaması adına önlemler alınmıştır. Mevzuat konusunda eksiklik görülen alanlarda idari görevlilerin ve memurların eğitimi için alanında uzman isimler üniversiteye davet edilerek kurslar düzenlenmiştir. Sorumluluk alanlarında yetkin hale gelmesi için daire başkanlarımızın Türkiye´nin farklı illerindeki mesleki eğitimlere katılımları sağlanmıştır. Çevre illerde bulunan ve bize göre daha tecrübeli olan üniversitelere gönderilen personelimizin buralardaki bilgi birikiminden ve tecrübelerden istifade etmesi sağlanmıştır” dedi. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: GELİŞİMİNİ SÜRDÜRMEKTE
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
PTT ŞUBELERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
PTT ŞUBELERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hane sahipleri için yapılacak olan bin TL yardım için artık vatandaşlar PTT´ye gitmeyecek. Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri, PTT dağıtıcıları tarafından Emniyet Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı belirtildi.
GENÇLİK LİDERLERİ BU KEZ SAĞLIKÇILAR İÇİN KOLLARI SIVADI
GENÇLİK LİDERLERİ BU KEZ SAĞLIKÇILAR İÇİN KOLLARI SIVADI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne bağlı hizmetlerini sürdüren Gençlik Merkezi Müdürlüğü, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
MUŞ POLİSİNDEN SOSYAL MESAFEYE İŞARETLİ ÖNLEM
MUŞ POLİSİNDEN SOSYAL MESAFEYE İŞARETLİ ÖNLEM
Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla yerlere sprey boyayla işaretleme yaptı.
CUMHURBAŞKANIN ÇAĞRISINA ÇOCUKLARDAN DESTEK
CUMHURBAŞKANIN ÇAĞRISINA ÇOCUKLARDAN DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiye´m” korona yardım kampanyasına bağışlar, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de çığ gibi büyüyor. Son olarak bağış kampanyasına Muşlu çocuklarda destek verdi.
POLİS EŞLERİ VE ÇOCUKLARINDAN ANLAMLI KLİP
POLİS EŞLERİ VE ÇOCUKLARINDAN ANLAMLI KLİP
Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan polislerin eşleri ve çocukları, polis ve vatandaşlara moral vermek amacıyla bir klip hazırladı.
“DAYANIŞMAYA, PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”
“DAYANIŞMAYA, PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde çeşitli faaliyetlerini sürdüren Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu, salgına karşı başlatılan mücadele kapsamında ilimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattıkları dayanışma ve paylaşma kampanyasına devam ediyor.
HASKÖY´DE HİJYENİK MALZEME DAĞITIMI YAPILDI
HASKÖY´DE HİJYENİK MALZEME DAĞITIMI YAPILDI
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Hasköy İlçesi´nde 1 bin 500 koli sabun ve hijyenik malzeme dağıtımı yapıldı.
MUŞ İLDER, MUŞ´A 13 BİN 200 MASKE YARDIMINDA BULUNDU
MUŞ İLDER, MUŞ´A 13 BİN 200 MASKE YARDIMINDA BULUNDU
Bursa ilinde sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam eden Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Muş İLDER), sosyal sorumluluk örneklerinden birine daha imza attı.
MŞÜ´DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİPERLİK DESTEĞİ
MŞÜ´DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SİPERLİK DESTEĞİ
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), korona virüsü salgınıyla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarının kullandığı siperliklerin üretimine başladı.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Muş merkez ve ilçelerde oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu´nda görev alan personeller, büyük fedakarlık göstererek, çalışmalarına devam ediyor.
VİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNDE AZALMA OLDU
VİRÜS NEDENİYLE İŞLERİNDE AZALMA OLDU
Çin´in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra dünyada ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle birçok işyeri ya kepenk kapattı ya da iş yapamaz duruma geldi. Virüs salgını nedeniyle iş yapamaz duruma gelen sektörlerden biri de oto lastik değişimi ve satımı yapan esnaflar oldu. Muş´ta uzun yıllardan beri oto lastik değişimi ve satımı yapan esnaflar, bugünlerde iş yapamadıklarını belirttiler.
MŞÜ ÖĞRENCİLERİNDEN “EVDE KAL” ÇAĞRISINA KLİPLİ DESTEK
MŞÜ ÖĞRENCİLERİNDEN “EVDE KAL” ÇAĞRISINA KLİPLİ DESTEK
Muş Alparslan Üniversitesine (MŞÜ) bağlı Varto Meslek Yüksekokulu (MYO) İyilik Topluluğu öğrencileri, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medyadan "evde kal" çağrısı yapan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat´a evde çektikleri kliple destek oldular.
YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMETLER DEVAM EDİYOR
YAŞLI VATANDAŞLARA YÖNELİK HİZMETLER DEVAM EDİYOR
Ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle, ülke çapında başlayan ‘Evde Kal´ çağrısına uyan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen hizmetler devam ediyor.
“RIZKIMIZ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR”
“RIZKIMIZ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR”
Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde sosyal, kültürel ve diğer alanlarda etkinlikler yapan Muş Alparslan Üniversitesi Hayırda Buluşanlar Öğrenci Topluluğu, bu kez ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyen seti ve gıda malzemeleri toplamaya ve onlara ulaştırmaya devam ediyor.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖREVİNİN BAŞINDA
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖREVİNİN BAŞINDA
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ziyaret ederek, vatandaşların ihtiyaçlarını ve her türlü taleplerini karşılamaya devam ediyor.
MALAZGİRT ÇARŞI MERKEZİ BOŞ KALDI
MALAZGİRT ÇARŞI MERKEZİ BOŞ KALDI
Malazgirt ilçesinde korona virüsü salgınına karşı yapılan "48 saat evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar evlerinden çıkmadılar.
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
Muş merkeze bağlı Ilıca Köyü´nde mahsur kalan 3 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle kurtarıldı.
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU GÜNDEME TAŞINDI
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DURUMU GÜNDEME TAŞINDI
Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen Alpaslan 2 Barajı´nda çalışan işçilerin durumu meclis gündemine taşındı.
ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBE TOHUM DESTEĞİ
ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBE TOHUM DESTEĞİ
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 2020 yılı bahar ayında ekimi yapılacak buğday, arpa, fasulye ve nohut tohumunun yüzde 75´inin hibe edileceği müjdesini verdi.
“ÜLKEMİZ OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”
“ÜLKEMİZ OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR”
AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi.
ZABITA EKİPLERİ MARKET DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
ZABITA EKİPLERİ MARKET DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI
Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren tüm marketleri düzenli olarak denetliyor.
30 Nisan Gazetesi
26.03.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
1971-KRG-BET-003 NUMARALI BİNANIN DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI VE MANTOLAMA YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılında Yapılacak Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme Projesi ve Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ma
   MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Araç Kiralama Hizmet Alımı (Kamyonet Çift Kabinli 4x2 Pikap 6 Adet - 4x4 1 Adet kiralama) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
hale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFO, KOMPANZASYON SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI, PARATONER VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
KAMULAŞTIRMA İLANLARI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet 4x4 Pick-up Sürücülü Akaryakıtsız Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ DEVLET HASTANESİ TOMOGRAFİ BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
şağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinin Karayolları Motorlu Araçlarının Zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edil
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü için 60 Ton (30 Ton Fındık - 30 Ton Portakal) Isınmaya yönelik Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Bölge Müdürlüğümüze bağlı DSİ 172(Muş) Şube Müdürlüğü, DSİ 172Şube Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Başmühendisliği ve DSİ 173(Bitlis) Şube Müdürlüğüne İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Satın Alma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
45 Kg lık Sanayi Tüpü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
TAVUK ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
DOLAR
6.6903
EURO
7.2279
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1326 Bursa`n?n fethi
1453 İstanbul?un kuşatılmasının başlaması
1920 Anadolu Ajans?`n?n kurulu?u.
2006 K?rlang?ç F?rt?nas?