Pekbay’dan Yatırım Değerlendirmesi

MŞÜ ‘Gravür Çalıştayı’na Hazırlanıyor

BARAJLAR TÖRENLE AÇILDI

Sahte ‘Galericiler’ Adliyeye Sevk Edildi

MUŞ’TA YARALI KUŞLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Memur-Sen, Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

ÇOCUK EVLENMELERİNDE MUŞ

“TÜTÜN DAİRE BAŞKANLIĞI KURULSUN”

Tütün Üreticisi Vergi İndiriminde Diretiyor

Girişimcilik Kursları Devam Ediyor

Girişimcilik Kurslarına Başvurular Yarın Sona Eriyor

Yurtçim İhracat Rakamlarını Yükseltti

Ekonomide Van ın Önündeyiz

Muş Artık İhracat Yapan İller Arasındadır

HABERİMİZ HAREKETE GEÇİRDİ

Fedakar Öğretmen

Bayan Öğretmene Çirkin Saldırı

Enerjisi Bitmiyor

Öğrencilere Satranç Öğrettiler

Yurtçim Yine Birinci

Suriye deki Kan Davası Muş a Taşındı


SAĞLIK BAKANLIĞI  MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

hale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

a) İhaleyi Yapacak İdare Adresi

 

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muratpaşa Mah. Eski Cezaevi Cad. Merkez/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası

Tel :0(436)212 10 10  Faks:0 (436) 212 20 68

c) Elektronik Posta Adresi

www.sagliksatinalma@gmail.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği yer internet

adresi (varsa)

 

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde ve ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.musism.saglik.gov.tr) linkinden de ihale dokümanına ulaşılabilir, 250,00(yüz) TL bedel karşılığında Satınalma biriminden temin edilebilir.

2-İhale konusu Kiralama İşinin;

a)-Adı, Niteliği, türü ve usulü

ADI                                                      :MUŞ DEVLET HASTANESİ KAFETERYA YERİ KİRALAMA İHALESİ

NİTELİĞİ                                              :KİRALAMA HİZMET ALIMI

TÜRÜ                                                  :TİCARİ ALAN KİRALAMA

Muş Devlet Hastanesi Kafeterya Yeri Kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen yer ve saatte İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale edilecektir.  Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan bilgilerden ulaşılabilir.

b)-İşin muhammen bedeli (1 YILLIK)       :659.011,96 TL

Geçici Teminat bedeli (%10)                  : 65.901,20TL

c)- Kiraya Verilecek Ticari Alanlar;

Kiraya verilecek taşınmaz

 

Kiraya verilecek taşınmaz

 

 

İli

 

İlçesi

 

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

Cinsi

 

Niteliği:

 

Muş Devlet Hastanesi Kafeterya Yeri

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

320 m²

 

(Giriş Katta 149,64m²+Asma Katta 170,36 m²=Toplam 320 m²)

 

 

   Tam

Hastane

Muş Devlet Hastanesi Hizmet Binası  Girişi 149,64 m² kapalı alanı ve 170,36 m² asma kat alanı olarak; toplam 320 m²lik kapalı alan

d) İşin Süresi                                                    : İşyeri teslim tarihi itibari ile 36 (otuzaltı) aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                               : 04.03.2020? Çarşamba  GünüSaat: 10:00´da

c) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler        :İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER VE İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- İkametgâh belgesi,

2- Nüfus Cüzdan Sureti,

3- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

5- Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

6- Bağlı olduğu güncel oda kaydı faaliyet belgesi.

7- İş deneyim belgesi.(İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin veya kafeterya veya büfe veya çay ocağı veya pastane çalıştırmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Bu belgeler: Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatı olacaktır.) (Benzer iş: pastane veya, büfe/kantin/çay ocağı veya, kafeterya işletmeciliği)

8- İhale şartnamesi.

9- İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

10- İstekliler ihale tarihinden önceki son bir ay itibariyle SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

1- Tebligat için adres beyanı

2- Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır.)

6- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- Bağlı olduğu güncel oda kaydı faaliyet belgesi.

8- İş deneyim belgesi.(İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin veya kafeterya veya büfe veya çay ocağı veya pastane işletmeciliği yapmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Bu belgeler: Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatı olacaktır.) (Benzer iş: pastane veya, büfe/kantin/çay ocağı veya, kafeterya işletmeciliği)

9- İhale şartnamesi.

10- İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

11- İstekliler ihale tarihinden önceki son bir ay itibariyle SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.

4- İHALE,

Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                

İLAN OLUNUR.

İ.N:33