MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu

18.11.2019 03:35:11

MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdarenin

a) Adresi                                                          : Minare mahallesi Belediye Caddesi no:2 49100 - MUŞ MERKEZ/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası                               : 4362121281 - 4362125415

c) Elektronik Posta Adresi                                 : info@mus.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres           : Muş Belediyesi İhale Servisi

1- Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

2- Satış İhalesi, 28/11/2019 Perşembe Günü saat 10:00´da Muş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İstekliler tek geçici teminatla bir işyeri veya konut alıncaya kadar, geçici teminat miktarı aynı veya daha az olan tüm araçların satış ihalesine katılarak pey sürebilir. Birden araç almak isteyenler her bir araç için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.

4- İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde ihalede teklif edilen uygun bedeli yatırılarak sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Satış bedelinin tamamını peşin olarak ödenir. Satış bedeli ödenmemesi halinde % 3´lık geçici teminat irat kaydedilir.  

5- Araç ve İş Makineleri Muş Bitlis yolu üzeri Ahmed-i Hani Parkı arkasında bulunan Muş Belediyesi Asfalt Şantiyesinde Görülebilir.

6-  Araç ve İş Makinelerinin ayrı ayrı muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları aşağıya belirtilmiştir.

 

SIRA NO:

PLAKA NO:

MARKA

 

MODELİ

MUHAMMEN
BEDEL:

GEÇİCİ
 TEMİNAT

1

49 AS 020

R. JEEP HONDA

1999

 

16.00,00 TL

 

480,00 TL

 

2

49 AU 280

TOFAŞ DOGAN

2000

5.000,00 TL

150,00 TL

 

3

49 AK 861

TOFAŞ KARTAL

2000

4.000,00 TL

120,00 TL

 

4

49 AH 875

TÜMOSAN TRAKTÖR

1996

13.000,00 TL

390,00 TL

 

5

49 AH 470

BMC LEVEND

2005

5.000,00 TL

150,00 TL

 

6

49 AH 471

BMC LEVEND

2005

4.000,00 TL

  120,00 TL

7

D001

D6 TİPİ CATERPİLLAR

1987

80.000,00 TL

2.400,00 TL

8

S002

TOPRAK SİLİNDİRİ

2001

65.000,00 TL

1.950,00 TL

9

49 B 002

428C BEKO LODER

2001

30.000,00 TL

   900,00 TL

 

6- İhaleye ilişkin şartname bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

7- İhale konusu satışı yapılacak olan işyerleri ve daireler iştirakçiler tarafından görülebilecektir

8- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 28.11.2019 ve saat 10:00 ‘da olup, başvurular Muş Belediyesi İhale İşleri Servisine yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

9.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tasdikli nüfus kayıt örneği( İkametgâh adresi yazılı olarak ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

c) Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ( istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.)  Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

f) Doküman alındı belgesi (Tahsilât makbuz fotokopisi)

g) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

9.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

a) Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) Doküman Alındı Belgesi.

h) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A. İhaleyi yapan idarenin;

 a.  İta amirleri

 b.  İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 c.  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci Derece dâhil) kan ve sihri hısımları,

d. (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

A. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

B. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

11- İhale komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İ.N:233
Anahtar Kelimeler: MUŞ, BELEDİYESİ, ULAŞIM, HİZMETLERİ, MÜDÜRLÜĞÜ
30 Nisan Gazetesi
26.03.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 49 UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
1971-KRG-BET-003 NUMARALI BİNANIN DIŞ CEPHE BAKIM ONARIMI VE MANTOLAMA YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılında Yapılacak Doğa Turizmi Uygulaması Mobil Yazılım Geliştirme Projesi ve Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi Çalışmaları Kapsamında Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu ma
   MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Araç Kiralama Hizmet Alımı (Kamyonet Çift Kabinli 4x2 Pikap 6 Adet - 4x4 1 Adet kiralama) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ VALİLİĞİ MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
hale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFO, KOMPANZASYON SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI, PARATONER VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
KAMULAŞTIRMA İLANLARI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Adet 4x4 Pick-up Sürücülü Akaryakıtsız Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ DEVLET HASTANESİ TOMOGRAFİ BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
şağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinin Karayolları Motorlu Araçlarının Zorunlu Trafik Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edil
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ALPASLAN-1 HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü için 60 Ton (30 Ton Fındık - 30 Ton Portakal) Isınmaya yönelik Kömür Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17. VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2020 Yılı Bölge Müdürlüğümüze bağlı DSİ 172(Muş) Şube Müdürlüğü, DSİ 172Şube Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Başmühendisliği ve DSİ 173(Bitlis) Şube Müdürlüğüne İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Satın Alma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
45 Kg lık Sanayi Tüpü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
ADALET BAKANLIĞI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
TAVUK ETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekonomik ömrünü tamamlamış ve müzakere ekinde cinsi, plaka no.su ve modeli liste halinde sunulmuş olan araçların, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif (bilahare açık artırma) usu
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANLARI
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) MUŞ HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre Aydınlatma Sistemi Revizesi için NYY Kablo,LedArmatür,Menhol,Koriger Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli araç-iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
DOLAR
6.6428
EURO
7.2756
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar