MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Muş Hava Meydan Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OTLARIN satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK AR

23.5.2019 05:53:58

MUŞ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI

Muş Hava Meydan Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTE YABANİ OTLARIN satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF - AÇIK ARTIRMA usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1. İdarenin ;

a. Adı                                                  : Muş Hava Meydan Komutanlığı 

b. Adresi                                             : Hava Meydan Komutanlığı / Muş

c. Telefon Nu.                                      : 0 436 245 20 11

ç. Faks (Belgegeçer) Nu.                      : 0 436 245 20 20

2. İhalenin;

a. Adı                                                  :Tahmini 1.000.000 Kilogram Biçilmemiş Vaziyetteki Yabani Otun Götürü Bedel Usulü ile Satış İşi

b. Satılacak Malzemenin Niteliği, Türü ve Miktarı:

S/N:                 CİNS                                          TAHMİNİ MİKTARI:                      TAHMİNİ BEDELİ :

1.        Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette)                      1.000.000 Kilogram                         110.000,00 TL.

 NOT: İhalede yapılacak artırımlar; toplam bedel üzerinden en az 500,00 (Beşyüz)´er TL. arttırımlar halinde yapılacaktır.

c. Ödemenin Yapılacağı Yer: İhale bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerinden MSB 1 sayılı Merkez Saymanlığı Özel Hesabına “Hv.K.K.lığı Muş Hv.Myd.K.lığı 2019 yılı Yabani Ot Satış Bedelidir” açıklaması yazdırılarak yatırılacak olup, makbuzu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

ç. İşin Yapılacağı Yer: Muş Hava Meydan Komutanlığında idarenin gösterdiği ve Yüklenicinin, “Yer Görme Belgesi” ile görmüş olduğu araziler.

d. İşin Başlama ve Bitirme Tarihi:  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, idare tarafından yükleniciye yer teslimi yapılmasını ve İdare tarafından talep edilen evrakların tamamlanmasını müteakip işe başlanacak olup yabani otların biçilmesi ve kışla dışına çıkarılması en fazla 90 (doksan)  takvim günü içinde tamamlanacaktır.

3. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu;

a. İhale usulü: Götürü Bedel, Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile Satış.          

b. İsteklilerde Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;

1. Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;

(a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

(1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanaatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

(b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

(1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

(ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,

(d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,

(e) İdari şartnamenin 8´inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

(f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

(g) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 (h) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,

(ı) Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortakların tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, kooparatiflerde yönetim kurulu üyelerinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

2. Yukarıda sayılan belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri geçerli sayılacaktır. İstekliler istenen belgelerin, aslı yerine ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığı´na ibraz ederek ”Aslının Aynıdır” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4 . İhaleye Katılamayacak olanlar.

Aşağıdaki Şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a. Satışla ilgili birim amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

 b. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

 c. 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun kapsamına giren şahıslar,

 ç. 3713 sayılı terörle mücadelede kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

 d. Örgütlü suçlardan yada kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

 e. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

 Yukarıda belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giren üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irat kaydedilir.

5. İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınabileceği,

a İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların önce Hava Meydan Komutanlığı İstihkâm Bakım Bölük Komutanlığından      “Yer Görme Belgesi” alması ve müteakiben İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı yer: 49´uncu Komd.Tug.K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı c. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 30,00 TL.     

6. İhalenin nerede, hangi tarih ve Saatte Yapılacağı,

a. Tekliflerin sunulacağı adres                           : 49´uncu Komd.Tug.K.Yrd.lığı / Muş

b. İhalenin yapılacağı adres                              : 49´uncu Komd.Tug.K.Yrd.lığı İhl.Kom.Bşk.lığı / Muş

c. İhale (son teklif verme) tarihi                         : 30 Mayıs Perşembe

ç. İhale (son teklif verme) saati                         : 14:00

7. Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği ve sözleşme türü:

İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden verecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

8. Tekliflerin geçerlik süresi                               :Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

9. İdarenin belirleyeceği geçici teminat tutarı/oranı ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar

İstekliler; Satılacak Malzemenin (Tahmini 1.000.000 Kilogram Biçilmemiş Vaziyetteki Yabani Ot) parasal tutarının [ 110.000,00 TL (KDV Hariç)]  %3´sından az olmamak üzere (3.300,00 TL´ den az olmayacaktır.)  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teminat mektubu şeklinde verilecek Geçici teminatın süresi 120+30=150 günden az olmayacaktır.)

10. Diğer hususlar:

a.İhaleye teklif veren istekliler, ticaret sicil gazetesinde belirtilen tüm ortakların hisse durumlarını ve T.C.Kimlik numaralarını gösteren belgeyi ihale kararı öncesinde İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır.

b. Diğer hususlar İdari Şartname ve Özel Şartnamede belirtilmiştir.

İ.N:82
Anahtar Kelimeler: MUŞ, HAVA, MEYDAN, KOMUTANLIĞI
30 Nisan Gazetesi
13.04.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MUŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İLİ ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN VE GELİŞME PLANLARININ İZLENMESİ PROJESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntıl
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojman Onarım İşi (Zafer Mahallesi Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür (Portakal Tipi) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
MUŞ KORKUT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
KORKUT MERKEZ VE KÖYLERDE DAĞITILACAK 4950 TON KÖMÜRÜN NAKLİYE BOŞALTMA VE YÜKLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve 7 Blok (70 Daire) Lojman Binasının Deprem Dayanımının Belirlenmesi ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)
Muş Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağı
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş Merkez İlçeleri ve Köylerine Ait Lojman Binalarının Zemin Etüt ve Geoteknik Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrınt
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin Diğer 20000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2500 Litre Satım Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 SAĞLIK BAKANLIĞI  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3 KISIM BAKIM ONARIM VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Muş Merkez Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Doğalgaza Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
Muş İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan çeşitli-araç-iş makinalarında kullanılmak üzere motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Muş Alparslan Üniversitesi Giriş Kapısı ve Çevre Düzenlenmesi Geçici Kabul Eksikliklerinin Yüklenici Nam ve Hesabına Yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ay
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİK RAPORLAMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
T.C. MUŞ İCRA DAİRESİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup:
MUŞ ÖZEL İDARESİ
MUŞ ÖZEL İDARESİ
6 Kalemden Oluşan 1 KAT Asfalt Sathi Kaplama İçin Konkasör Malzemesi Temini alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
DOLAR
5.7690
EURO
6.4202
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:53 17:11 18:41
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
1860 İlk Hususi Tercuman-ı Ahval`in çıkması