Birey Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Ömer Rahmi Arıcı


EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ-2


Geçen hafta bir kısmına değindiğimiz konumuza bu hafta da devam edeceğiz. Umarım tüm okurlarımız için faydalı bir yazı dizisi olacaktır. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın özgürce eğitim alma hakkı olduğu gibi, bu hakkı eşit bir şekilde kullanma imkanı da olmalı diye düşünüyorum. Fakat ülkemizde bölgeler arasında eğitimde kalite farkı çok fazla. Bunun bir çok nedeni olduğunu biliyoruz. İsterseniz bugün o nedenlere biraz değinmek istiyorum.

Ekonomik Etmenler

1. Ailenin Gelir ve Mesleği

a. Gelir Genellikle gelir ile doğurganlık ters orantılıdır. Bunun bir sonucu olarak okul çağındaki çocukların nispeten büyük bir kısmının düşük gelirli ailelerde toplandığını gösterir. Dolayısıyla bu tür ailelerdeki çocukların büyük bir kısmı zorunlu eğitim sonrası eğitim kurumlarına devam edememektedir. Çocuk gelir getirecek bir işte çalışmayı eğitime tercih etmek zorunda kalmaktadır.

Aile geliri, bir kimsenin alacağı eğitimin sadece miktarını değil, aynı çeşidini de etkilemektedir. Yüksek gelirli ailelerin, çocuklarına daha fazla eğitim verme olanakları vardır. Bu yüzden hazırlanması birçok yılları alan ve daha pahalı okulları gerektiren mesleklere özenmeleri daha fazla olanaklıdır. Diğer yandan düşük gelirli çocuklarının daha çok ticaret ve sanayi kurslarına gittikleri görülmektedir.

b. Meslek Gelir ile meslekî saygınlık arasında olumlu bir ilişki vardır. Ebeveynlerin meslek konumları ile çocuğa verilen eğitim miktarı arasında da olumlu bir ilişki vardır. Mesleki statü ne kadar düşük olursa çocuklara verilen eğitim miktarı da o kadar düşük olmaktadır. Yüksek öğretimin paralı olduğu toplumlarda bu fark daha da artmaktadır. Çocuğun kişisel harcamalarına ilave olarak eğitim ücretinin ödenmesi fakir ailelere olumsuz yansıyacaktır.

2. Devletin Ekonomik Gücü Eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirmek devletin bir işlevi olmakla birlikte, özellikle gelişmemiş ülkelerde sınırlı bütçe olanakları bu işlevini yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak ekonomik olanaklar elverdiğinde devlet bu işlevi yerine getirebilmektedir. Bu yönden devletin işlevleri, yoksul çocukların eğitimini sağlamak, bölge okulları açmak, burs, kredi ve beslenme imkânlarını artırmak biçiminde gelişmektedir.

Coğrafi Etmenler

1. Yerleşim Düzeni Kırsal alanlarda yaşayan ailelerin çocuklarını ortaokul ve liseye göndermelerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yatılı bölge okullarının uygulamadan kalkması ile bu ailelerin çocukları ya okullara günübirlik taşınmakta ya da okul pansiyonlarında barınmaktadırlar. Kasaba ya da kentlerde yaşayan ailelerin çocukları kırsal alanda yaşayanlarda daha avantajlı durumdadırlar. Günümüzde nüfusun sadece %7,7´si kırsal alanlarda yaşamaktadır.

2. Yöresel Farklılaşma Eğitim hizmetlerinden yararlanma açısından ülkemizin doğu ve batısı oldukça bir farklılaşma göstermektedir. Eğitim hizmetlerinden nicel ve nitel yönden Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu ?da daha yetersiz bir durumdadır. Üniversiteye yerleşme açısından en başarısız liseler bu iki bölgenin okullarıdır.

Toplumsal Etmenler

1. Cinsiyet Ayrımı Gelişmiş ya da az gelişmiş olan her ülkede kadın eğitimi, erkeklere oranla daha düşük bir düzeyde kalmıştır. Sanayileşmiş ülkelerde zorunlu eğitim sonrası öğretime devam bakımından kadın erkek farklılaşmasında kadınlar aleyhinde bir durum söz konusudur. Ülkemizde de son yıllarda kadın ve erkeklerin okullaşma oranlarında bir dengenin oluştuğu söylenebilir.

2. Din Ayrımı Ülkemizde azınlıklar Osmanlı İmparatorluğu zamanında eğitim yönünden oldukça ayrıcalıklı ve üstün bir durumda idiler. Lozan antlaşması ile eğitimlerini kendi dillerinde yapmaları bakımından yerli halkla eşit duruma getirilmişlerdir. Azınlıklar, kendi okullarına ya da devletin okullarına gitmede serbest bırakılmışlardır, eğitimin her kademesi kendilerine açıktır. Çoğunluk Müslüman olduğu için ülkemizde din ayrımı ya da ayrıcalığı yoktur ve mezhep farklılığı da eğitimi etkileyen bir etmen değildir.

3. Dil Faktörü Birden fazla dil konuşulan ülkelerde eğitim yönünden pek çok sorunlar ortaya çıkmaktadır. ülkemizde azınlıklar, kendi dillerinde eğitim yapabilmektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve aile içerisinde Kürtçe ve Zazaca konuşulan ailelerin çocuklarının eğitimde ciddi sıkıntılar çektiği bilinmektedir. Ancak bu sıkıntıların neler olduğunu ortaya koyacak bilimsel araştırmalar mevcut değildir. Ancak ana dili Türkçe olan akranlarına nazaran bu çocukların akademik açıdan, en azından ilk yıllarda, geride kaldığı bilinen bir gerçekliktir.

4. Irk Ayrımı Çeşitli ülkelerdeki ırksal ve etnik gruplar, eğitim eşitliği bakımından aynı durumda değildir. örneğin, ABD´de beyazlar ve zenciler arasında keskin olan ayrımın bu günlerde yok gibidir. ama İsrail´de Yahudi ve Arapların eğitime ulaşma ve aldıkları eğitimin kalitesinde çok keskin bir ayrım vardır ve bu ayrım yakın bir gelecekte ortadan kalkacak gibi de görünmemektedir. Ülkemizde eğitime ulaşma ve eğitimin kalitesi açısından bir ırk ayrımı olduğunu iddia etmek mümkün görünmemektedir.

5. Nüfus Etmeni Toplam nüfus içerisinde eğitim-öğretim çağında bulunan çocukların ve gençlerinin yüksek olması eğitime daha fazla kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran düşük iken gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir. Ülkemizde 2015-2017 öğretim yılında ilkokulda 5.360.703 , orta okulda 5.211.506 ve lisede 5.807.643 olmak üzere toplamda 16.379.852 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu sayı 5-6 AB ülkesinin nüfusuna denk gelmektedir. Sayının büyüklüğü eğitim hizmeti için ayrılması gereken finansman miktarını artırmaktadır.

Siyasal Etmenler

Eğitim politikalarını belirleyen devlet, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen bir etmen durumundadır. Çeşitli siyasal partiler arasındaki görüş ayrılıkları istikrarlı ve dengeli bir eğitim felsefesinin ve politikasının izlenmesine engel olabilir. Bu da eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyebilir. Siyasi partiler eğitimde izleyecekleri politikaları halka açıklayarak onların oylarını talep ederler. Halk tarafından tercih edilen siyasi parti iktidar olduğunda kendi eğitim politikalarını uygulamaktadır. Bu durum demokratik yönetimin bir gereğidir.

Ülkemizde özellikle 28 Şubat postmodern darbesi ile eğitimde fırsat eşitliği 13 yıl boyunca katledilmiştir. Bu darbe sürecinin ardından üniversitelere yerleştirmede katsayı uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama, özelde imam hatip liseleri, genelde meslek liseleri mezunlarının üniversitede bir programa yerleşmesini olanaksız hale getirmiştir. Nihayetinde 2009 yılında YÖK Genel Kurulu´nun aldığı karara göre meslek lisesi öğrencileri ÖSS´de puan kaybetmelerinin önüne geçildi ve 2010´dan itibaren bütün öğrencilerin katsayıları 0.15´le çarpılarak bu adaletsizliğe son verildi.

Bireysel Farklılıklar

Bireysel farklılıklar, kişiler arasında gözlenen zekâ, özel yetenek, duyumsal ayırt etme, motor kapasiteler, algı gibi farklılıkları ifade etmektedir. Bireysel farklılıkların önemi, diğer ekonomik, toplumsal ve siyasal eşitsizlik etkenlerinin denetlenmesi durumunda dahi, bireylerin potansiyel ve yeteneklerinin eşit olmamasından dolayı eşitsizliğin sürmesinde yatmaktadır. Psikolojik etmenlerin giderilmesi, (a) Eğitim hizmetle-rinin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak üretilmesi ve (b) Teknolojik gelişmeler ve bunun eğitim sürecine yansıtılması ile mümkün görünmektedir.

Çevremize özel durumlardan bir tanesi ise kız çocuklarımınızın geçmişte ?günümüzde bir nebze de olsa düzeldi- okutulmamasının uygun görülmemesidir. Günümüzde bence kız çocuklarının daha fazla okumaya ihtiyacı vardır. Çünkü gelecekte ekonomik özgürlüğünü almış, kendi ayakları üzerinde durabilen ve şahsiyeti olan kadınlar ve anneler bu ülkenin yeni nesillerini yetiştireceklerdir.

Bundan sonraki süreçtede Birey eğitim kurumları olarak sosyal sorumluluk kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına daha kararlı adımlar atacağız. Sözlerime son verirken iyi haftalar diliyorum.